Birthday Celebration ( Delhi Hub )
28 October 2020

Diwali Celebration (Delhi Hub)
14 November 2020

New Year Celebration (Delhi Hub)
01 January 2021

Birthday Celebration (Delhi Hub)
12 January 2021

Republic Day Celebration (Lucknow Branch)
26 January 2021

New Year Celebration (Lucknow Branch)
01 January 2021

Republic Day Celebration (Agra Hub)
26 January 2021